Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia


1.1 Údaje o prevádzkovateľovi www.fajndarceky.sk , ďalej len „predávajúci“. Predávajúcim je Mgr.Ildikó Morvayová – fajndarčeky.sk, so sídlom Kráľov Brod 124, 925 41 Kráľov Brod, Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, Číslo živnostenského registra: 220-32670, IČO: 51415321, DIČ: 1083589045,  predávajúci nie je platcom DPH, Kontaktná osoba: Mgr.Ildikó Morvayová, tel. +421 944 195 069, e-mail: info@fajndarceky.sk (ďalej len „predávajúci“). 


1.2 Predmetom predaja je rozličný tovar, prevažne kozmetika, drogéria, tovar pre domácnosť, športový tovar, hobby produkty, elektronika, doplnkový tovar (ďalej len „tovar“). 


1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 


1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru


2.1 Cena za tovar je uvedená v peňažnej mene EUR (€). 


2.2 Predávajúci nie je platcom DPH. 


2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Ceny za dopravu sú uvedené nižšie.

3. Objednávka tovaru 

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na stránkach internetového obchodu www.fajndarceky.sk 


3.2 Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.  


3.3 Odoslaním objednávky s povinnosťou platby sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 


3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 

3.5 Zrušenie „STORNO“ objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke www.fajndarceky.sk, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu STORNO objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. V prípade, že predávajúci už zaslal kupujúcemu tovar, realizuje kupujúci odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5 týchto obchodných podmienok. 


3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 


3.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").  

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo bankovým prevodom.


4.2 Platba je možná len v platobnej mene EUR. 


4.3 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru. 


4.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky. 


4.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je v prípadoch nedostupnosti tovaru na sklade predávajúceho 10 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok. 


4.6 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom. 


4.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Slovenskej republiky. 


4.8 Osobný odber tovaru nie je možný.


4.9 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je určená podľa hmotnosti zásielky, veľkosti a počtu balíkov. Výsledná cena za dopravu je u väčšiny produktov určená pri zadávaní objednávky v nákupnom košíku. Ak je v prípade objednania tovaru jeho váha nad 10kg bude cena dopravy vypočítaná podľa platného cenníka prepravcu a cena dopravy bude kupujúcemu oznámená e-mailom alebo telefonicky po spracovaní objednávky.
Poštovné za balík doručený Slovenskou poštou na dobierku: Balík do 100g: 3,00€ Balík do 500g: 3,30€ Balík do 1kg: 4,00€ Balík do 5kg: 4,30€ 

Poštovné za balík doručený Slovenskou poštou bez dobierky: Balík do 100g: 1,80€ Balík do 500g: 2,10 Balík do 1kg: 2,80€ Balík do 5kg: 3,10€

4.10 Miesto doručenia je stanovené na základe zadaných údajov pre doručenie v objednávke kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 


4.11 Predávajúci odošle tovar primerane zabalený a zabezpečený aby sa vyhol jeho prípadnému poškodeniu pri preprave.  


4.12 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  


4.13 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.  


4.14 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

5. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní

odo dňa prevzatia tovaru. 


5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na svojich internetových stránkach  

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. 


5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. uvedené v odsekoch 5.5 a 5.6 a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. 


5.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia odporučený predávajúcim. 


5.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). 


5.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 


5.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 
5.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je podľa § 7 ods. 6 písmeno e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený 

6. Reklamácie a záručné podmienky 


6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. 


6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil. 


6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 


6.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu! 

 
6.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry alebo kópiou dokladu z registračnej pokladne. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na svojich internetových stránkach. 


6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie..

7. POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII: 


7.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok Slovenskou poštou na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku. 


7.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. 


7.3 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci. 


7.4 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

8. Informácia o alternatívnom riešení sporov (ARS) 


Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,  Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.  Kupujúci má možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.  Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. Ochrana osobných údajov


9.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Mgr. Ildikó Morvayová - fajndarceky.sk s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke: https://www.fajndarceky.sk/content/7-ochrana-a-spracovanie-osobnych-udajov-


10. Záverečné ustanovenia


10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj,  Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, odbor výkonu dozoru tel. č.: 033/ 321 25 27, 033/324 25 21  http://www.soi.sk  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 


10.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a
doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku  


10.3 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. 


10.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 6.03.2018. 


Príloha č. 1 Obchodných podmienok - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy 
Príloha č. 2 Obchodných podmienok – Reklamačný formulár

V Kráľovom Brode, dňa 6.03.2018